algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden, van

Wolfaces , Eindhoven, Nederland

 1. Algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten gesloten door Wolfaces als verkoper van designmeubelen en diverse consumptiegoederen (hierna: “Wolfaces”).

1.2 Wolfaces aanvaardt geen algemene voorwaarden en/of voorwaarden van klant (hierna: “Klant”), behoudens indien en voor zover enige voorwaarde of voorwaarden door Wolfaces schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien de orderbevestiging van Wolfaces voorwaarden bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in de orderbevestiging van Wolfaces.

 1. Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Wolfaces zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na dagtekening.

2.2 Alle (online) verkopen door Wolfaces worden door Wolfaces schriftelijk (per e-mail, digitale bevestiging of per gewone post) bevestigd en uiteindelijk goedgekeurd en bevestigd door een digitaal bevestigde koopovereenkomst.

2.3 De Klant wordt ook geacht de bestelling van Wolfaces te hebben aanvaard indien hij om uitvoering van de bestelling heeft verzocht.

2.4 Elke (order)bevestiging(en) van de Klant die afwijkt van de orderbevestiging van Wolfaces, is voor Wolfaces slechts bindend indien Wolfaces deze afwijkingen schriftelijk heeft aanvaard.

 1. Prijs en betalingsvoorwaarden

3.1 De prijs in de orderbevestiging van Wolfaces is vast en inclusief 21% BTW.

3.2 Alle belastingen en accijnzen van welke aard dan ook die nu of in de toekomst worden geheven door overheidsinstanties, hetzij federaal, staats- of plaatselijk, direct of indirect, bij de verkoop of het transport van goederen die onder de garantie vallen, zullen worden betaald en gedragen door de Klant.

3.3 Wolfaces is gerechtigd de prijs met terugwerkende kracht te verhogen indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging hebben ondergaan. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot: productiekosten, grond- en hulpstoffen, energie, producten of materialen die Wolfaces van derden betrekt, belastingen, heffingen, overheidsheffingen, vrachtkosten en verzekeringspremies. Wolfaces zal de Klant van een dergelijke verhoging op de hoogte stellen.

3.4 Verrekening of inhouding van betaling door de Klant is niet toegestaan, tenzij Wolfaces schriftelijk heeft bevestigd dat verrekening of inhouding van betaling door Klant is toegestaan.

3.5 Klant wordt geacht zonder aanmaning of ingebrekestelling in verzuim te zijn indien hij in gebreke blijft met het voldoen van verschuldigde bedragen. Er kan vertragingsrente in rekening worden gebracht tegen een jaarlijks tarief van 12%.

3.6 In alle gevallen blijft Wolfaces, zonder enige beperking, eigenaar van de goederen tot het moment dat de Klant alle verbintenis(sen) is nagekomen en de betaling(en) volledig door Wolfaces is ontvangen.

3.7 Bij voltooiing worden extra opslagkosten van 1% van de totale factuurprijs per week (met een minimum van EUR 50,- per week) in rekening gebracht voor het opslaan van goederen als het openstaande factuursaldo niet volledig is betaald en er geen verzendregelingen zijn getroffen binnen tien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het product van Wolfaces. De toeslag van 1% wordt elke week verhoogd totdat de openstaande factuur volledig is betaald en de verzendkosten zijn betaald.

3.8 Wolfaces is gerechtigd bij online verkoop van de goederen een vooruitbetaling van minimaal 100% te verlangen.

3.9 Op de goederen van Wolfaces zitten garanties voor de duur van twaalf maanden nadat de Klant de goederen heeft gekocht. Wanneer zich problemen voordoen, behoudt Wolfaces zich het recht voor om te bepalen of een vervanging of reparatie het meest geschikt is. Indien Wolfaces besluit om aanvullende specifieke garanties te geven met betrekking tot bepaalde goederen, wordt dit duidelijk vermeld op het bestelformulier. Garanties van Wolfaces gelden uitdrukkelijk niet voor:

(1) waterschade aan de goederen van Wolfaces;

(2) schade als gevolg van reparaties door derden zonder toestemming van Wolfaces;

(3) aanpassingen aan de goederen van Wolfaces;

(4) onrechtmatig onderhoud van de goederen van Wolfaces;

(5) indien de goederen van Wolfaces zijn gebruikt voor andere doeleinden dan bedoeld door Wolfaces;

(6) veelvuldig gebruik van de goederen van Wolfaces buiten of in de regen.

 1. Levering en vertragingen

4.1 Wolfaces is gerechtigd tot gedeeltelijke verzending van de bestelling. Elke levering kan worden gezien als een afzonderlijk contract. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat goederen door deuren, ramen en/of liften passen. Prijzen zijn exclusief verzending door een postdienst. De transittijd is afhankelijk van de specifieke situatie.

4.2 Wolfaces zal van de overeengekomen leveringsdata en -termijnen worden ontheven voor zover en zolang zich omstandigheden voordoen die de nakoming substantieel belemmeren. Alle moeilijkheden, ongeacht hun aard, de sfeer en het segment van de toeleveringsketen waarin ze zich voordoen, zoals overmacht en overmacht (bijvoorbeeld overstromingen, ijs, verlies van oogst, et cetera), uitvoer- en invoerbeperkingen, productieproblemen , problemen bij de bevoorrading van goederen, bedrijfsstoringen (uitval van apparatuur of machines, brand, et cetera), stakingen, personeelstekort of gelijkaardige acties, noodtoestanden of laad- en transportmoeilijkheden worden beschouwd als substantiële belemmeringen voor de uitvoering.

4.3 In het geval van een substantiële verhindering van de uitvoering op grond van artikel 4.2, heeft Wolfaces het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder schadevergoeding te ontbinden of de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van dergelijke belemmering en de tijd die nodig is om aanpassingen te maken of te kunnen leveren . Indien een dergelijke verlengingsperiode langer duurt dan twee maanden, dan kan de Klant de overeenkomst ontbinden. Indien voortzetting van de overeenkomst voor één van beide partijen onredelijk lijkt voordat de verlengingsperiode is verstreken, kan die partij de overeenkomst ontbinden of beëindigen. Wolfaces zal de Klant op de hoogte stellen van de duur van de verlengingsperiode.

4.4 In geval van verlenging van de levering is Wolfaces gerechtigd maar niet verplicht om binnen de verlengingsperiode goederen te leveren die gelijkwaardig zijn aan die welke met de klant zijn overeengekomen of mislukte leveringen te vervangen door goederen van derden van gelijke waarde en kwaliteit.

4.5 Indien de Klant in gebreke is met enige verplichting uit de overeenkomst met Wolfaces, dan is Wolfaces gerechtigd de levering uit te stellen met hetzelfde aantal dagen als de klant achterstallig was, naast een redelijke termijn voor het treffen van passende regelingen. Wolfaces is tevens gerechtigd haar eigen verplichtingen op te schorten zolang Klant in verzuim is. Indien de Klant onder het faillissementsrecht valt, kan Wolfaces zijn verplichtingen opschorten of verdere leveringen annuleren; enig verlies of schade opgelopen door het in gebreke blijven van de Klant is voor rekening van de Klant.

4.6 Op grond van toepasselijk EU-recht is Wolfaces gerechtigd om de Klant te verzoeken om naar behoren gewaarmerkte kopieën van douanedocumenten, waarin wordt bevestigd dat de door Wolfaces geleverde goederen in het land van bestemming buiten de EU in het vrije verkeer zijn gebracht. Klant zal deze documenten op eerste verzoek van Wolfassen.

 1. Onderzoek en overeenstemming met specificaties

5.1 Bij levering zal de Klant de goederen onderzoeken en verifiëren dat de geleverde goederen aan alle contractuele vereisten voldoen.

5.2 Eventuele klachten over de geleverde goederen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen Wolfaces uiterlijk zeven (7) dagen na de datum van levering en binnen zeven (7) dagen na de datum van ontdekking van enige non-conformiteit van de goederen te bereiken. Het gebruik van de goederen wordt beschouwd als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen en afstand van alle vorderingen met betrekking tot de goederen.

5.3 Naar behoren gespecificeerde klachten doen niets af aan de verplichting van de Klant om de prijs voor de goederen te betalen. Na ontvangst van een melding van een defect heeft Wolfaces het recht om alle verdere leveringen op te schorten totdat de klachten zijn onderzocht en ongegrond en/of weerlegd zijn bevonden of totdat het defect volledig is verholpen.

 1. Recht van retour

6.1 Bij bestelling bij Wolfaces geldt een afkoelingsperiode van 30 kalenderdagen na levering, tenzij expliciet uitgesloten door Wolfaces. De Klant heeft het recht om de geleverde goederen te retourneren onder de volgende voorwaarden:

(i) de goederen mogen niet beschadigd zijn. De originele verpakking moet aanwezig zijn;

(ii) de goederen moeten in staat zijn om door Wolfaces te worden doorverkocht;

(iii) na ontvangst van de geretourneerde goederen door Wolfaces wordt de bestelling geannuleerd. Elk reeds door de Klant betaald bedrag zal binnen 30 dagen na annulering worden teruggestort op de rekening van de Klant van de oorspronkelijke betaling.

(iv) annulering van bestellingen moet schriftelijk aan Wolfaces worden gedaan.

De volgende goederen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van het recht van teruggave:

 1. bestelde goederen voor zakelijke projecten;
 2. Op maat gemaakte goederen. Dergelijke speciaal bestelde en/of op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd

 1. Overdracht van risico en eigendom

7.1 Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de Klant.

7.2 Indien de levering van goederen wordt opgeschort, zullen in afwachting van betaling door de Klant, evenals goederen waarvan de levering ten onrechte door de Klant wordt afgewezen of niet geaccepteerd, door Wolfaces worden bewaard en opgeslagen voor rekening en risico van de Klant.

7.3 De eigendom van de goederen gaat niet over op de Klant en de volledige juridische en economische eigendom van de goederen blijft bij Wolfaces, tenzij en totdat Wolfaces de volledige betaling voor de goederen heeft ontvangen, inclusief alle secundaire kosten, zoals rente, overliggelden, lasten, onkosten, et cetera.

7.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst met Afnemer is Wolfaces, onverminderd de overige rechten van Wolfaces, gerechtigd om onmiddellijke herlevering te verlangen van de zaken waarop zij een beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud.

7.5 Totdat de betaling voor de goederen heeft plaatsgevonden, heeft de Klant het recht om de goederen uitsluitend te gebruiken voor zover dit nodig is voor zijn normale bedrijfsvoering en, voor zover mogelijk,

(i) de goederen gescheiden houden, duidelijk geïdentificeerd als goederen van Wolfaces;

(ii) Wolfaces onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims van derden die van invloed kunnen zijn op de goederen; En

(iii) de goederen adequaat te verzekeren.

 1. Betrouwbaarheid

8.1 Indien aansprakelijkheid van Wolfaces komt vast te staan, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade tot maximaal het bedrag gelijk aan de met Wolfaces overeengekomen koopprijs. Wolfaces is in geen geval aansprakelijk jegens de klant voor enige andere vorm van speciale, incidentele, directe of indirecte, gevolgschade of punitieve schade of verlies, kosten of uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot schade gebaseerd op verlies van goodwill, verlies van zaken, verlies van verkoop of winst, werkonderbreking, productiestoring, aantasting van andere goederen of anderszins en ongeacht of dit voortvloeit uit of verband houdt met schending van garantie, contractbreuk, verkeerde voorstelling van zaken of anderszins.

 1. Vrijstelling

10.1 Het nalaten van Wolfaces om op enig moment enige bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, mag niet worden opgevat als een afstand van Wolfaces' rechten om op te treden of om een ​​dergelijke voorwaarde of voorwaarde af te dwingen.

 1. Beperking van actie

11.1 De Klant zal geen actie ondernemen tenzij de Klant Wolfaces binnen dertig (30) dagen nadat de klacht voor het eerst bij de Klant bekend is geworden, schriftelijk op de hoogte stelt van enige claim die zou bestaan ​​tegen Wolfaces en er binnen twaalf (12) 12) maanden na een dergelijke kennisgeving.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

12.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.

12.2 Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.3 De toepasselijkheid van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), gesloten te Wenen op 11 april 1980, is uitgesloten.

 1. Naleving van wetten en normen

13.1 Wolfaces doet geen belofte of verklaring dat de goederen zullen voldoen aan enige wet, verordening, regelgeving, codes of norm ("wetten en normen"), tenzij uitdrukkelijk vermeld in de bevestiging van Wolfaces of in de specificaties. De goederen kunnen onderworpen zijn aan vereisten of beperkingen krachtens wetten en normen in het land van levering van de goederen. De klant is exclusief verantwoordelijk voor:

(i) zorgen voor naleving van alle wetten en normen die verband houden met het beoogde gebruik van de goederen; En

(ii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen of toestemmingen voor dergelijk gebruik.

 1. Intellectueel eigendom

14.1 De verkoop van goederen aan de Klant geeft geen licentie of recht onder enige intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de samenstellingen en/of toepassingen van de goederen, en de Klant aanvaardt uitdrukkelijk alle risico's van enige inbreuk op intellectuele eigendom als gevolg van de invoer en/of of gebruik van de goederen, al dan niet in combinatie met andere materialen of in enige bewerking.